WhatsApp Chat
שלח בWhatsApp

לקבלת עידכונים במייל: לחץ כאן

למה צריך עו"ד ברכישת דירה

רכישת דירה היא בין בעסקאות החשובות של אדם במהלך חייו ויש להתייחס לעסקאות הנ"ל בכובד ראש ועל כן  יש לבצע בדיקות מקיפות בטרם הרכישה וזאת כדי להשיג עסקה טובה ובטוחה להשלמת העסקה במלואה ורישום הזכויות בטאבו .

להלן מספר נקודות שיש לבצע לפני כניסה לעסקה :  

 • יש לבצע בדיקות מקיפות של המצב המשפטי של הנכס, מי בעל הזכויות והאם ישנן הערות אזהרה או אחרות על זכויות אלו. 
  מספר רב של נכסים אינם רשומים בטאבו ולכן יש לבצע בדיקות מקיפות ורחבות יותר על מנת לבדוק את המצב המשפטי של הנכס.
  הבנק ממנו נוטל הרוכש משכנתא מבקש מסמכים מיוחדים בנכסים הנ"ל ולכן יש לקבל מהמוכר את מלוא המסמכים המבוקשים בטרם העסקה, אחרת יכול למצוא עצמו הקונה בפני שוקת שבורה.
   
 • יש לבחון  את המצב התכנוני של הנכס בעירייה, דהיינו  אם הנכס בנוי עפ"י היתר בנייה האם יש חריגות בנייה והאם ישנו תשלום בגין היטל  השבחה.
   
 • יש לבדוק האם קיימים שעבודים ו/או עיקולים ו/או משכונות ו/או תביעות של צדדים שלישיים, צווי הריסה, חריגות בניה, ועוד.     
   
 • יש לבדוק האם חל  מס שבח /רכישה ו/או מיסים אחרים בגין העסקה ואם כן, מהו צפי התשלום של המיסים הנ"ל. זהו שיקול מאוד חשוב בביצוע עסקאות ובדיקת כדאיות ביצוע העסקה.
   
 • ברכישה/מכירה של מגרש לבנייה יש לבדוק בנוסף לאמור לעיל את זכויות הבנייה האפשריות  במסגרת הוועדה המקומית והאם ניתן להגדילם במסגרת הוועדה המחוזית .
   
 • נכס הרשום במנהל מקרקעי ישראל - יש לבדוק האם הנכס מהוון  ובמגרש יש לבצע בדיקות מעמיקות במנהל לצורך בירור התשלומים הנדרשים ע"י המנהל בגין ביצוע העסקה.

 

footer