WhatsApp Chat
שלח בWhatsApp

לקבלת עידכונים במייל: לחץ כאן

תנאי שימוש

 1. תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") מהווים, עם אישורם על ידי המשתמש (כהגדרתו להלן), חוזה מחייב ותקף בינו לבין החברה.
 2. גלישה באתר האינטרנט תחילת השימוש בו תיחשב לאישור והסכמה לתנאי השימוש על ידי המשתמש. 
 3. במסגרת פעילותם מאפשר האתר לכל אדם ו/או גורם אשר גולש ברשת האינטרנט באמצעות מחשב ו/או מכשיר סלולרי או כל מדיה אחרת, בין באופן שוטף ובין באופן אקראי, לרבות משתמש מזדמן ו/או משתמש קבוע (להלן: "המשתמש") מידע לעיון בתחומים שונים (כלל המידע באתר יקרא להלן: ("המידע" או "התכנים"), המצוי בחלקו בבעלות הנהלת האתר ובחלקו בבעלות צדדים שלישיים, אשר נתנו להנהלת האתר הרשאה לעשות בו שימוש (להלן: "ספקי המידע"), כמו גם אפליקציות ושירותים שונים (להלן: "השירותים")
 4. מהות שירותי האתר הינו קישור בין צרכנים לספקים ולשמש כמתווך בין השניים ליצירת עסקה, יובהר כי הנהלת האתר מספקת נק' מפגש בין השניים ובכל מקרה איננה צד בעסקה כזאת או אחרת אשר תתהווה בין הצדדים אם וכאשר
 5. המשתמש אשר עושה שימוש באתר ייחשב כמי אשר קרא בעיון את תנאי השימוש וכי לאחר שקרא אותם נתן הסכמתו להם וכי לא תהיה לו כל טענה נגד תנאים אלו ו/או נגד הנהלת האתר.
 6. ההצטרפות לשירות מהווה הסכמה של המשתמש לקבלת פרסומים ומסרים שיווקיים שונים בכל אמצעי ההתקשרות אשר רשומים בחשבון המשתמש לרבות אך לא רק טלפון, מסרונים, הודעות פוש, דוא"ל, דואר וכו'. המשתמש רשאי להורות על ביטול ההרשאה לקבלת פרסומים ומסרים שיווקיים, בפנייה לשירות הלקוחות, בקישור המצוי בכל הודעה פרסומית שתישלח אליו ובאתר האינטרנט במקום המיועד לכך.
 7. ההצטרפות לשירות מהווה הסכמה של המשתמש לכך שכל הטבה שתינתן בקשר עם השירות ו/או עם השירותים הנוספים לא תהווה עסקה לתקופה קצובה כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, אלא אם תנאי ההטבה ייקבעו כי מדובר בעסקה לתקופה קצובה במפורש ובכתב. בתום תקופת ההטבה תמשיך ההתקשרות בין המשתמש לחברה ביחס לאותו שירות ו/או שירותים נוספים, בהתאם לתנאים שניתנו טרם מתן ההטבה, ללא כל צורך במתן הודעה על כך למשתמש וללא צורך בבקשת הסכמתו המחודשת.
 8. המשתמש פוטר בזאת את הנהלת האתר, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לרישום ו/או גביה ו/או סליקה אשר אינה מתבצעת  ישירות על ידי הנהלת האתר.
  הנהלת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, להפסיק את שירותי האתר, כולם או חלקם, ו/או לערוך בהם שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום, וכן להסיר מהאתר תכנים ומידע  ללא שמירתם, וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש או צד ג' כלשהו.
  השימוש המותר במידע הוא שימוש אישי ופרטי בלבד. המשתמש אינו רשאי לאפשר העברת המידע או להרשות שימוש כלשהו במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצדדים שלישיים.
 9. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מתחייב, כי המידע לא ישמש אותו ו/או אחרים למטרות רווח ו/או למטרות מסחריות או עסקיות כלשהן ו/או באופן שעלול לפגוע בעסקי האתר, ובכלל זה הצגת ו/או אחסון המידע מחוץ לאתר, לרבות  אתרים אחרים ברשת האינטרנט או בכל מדיה אחרת.
 10. למען הסר כל ספק, מובהר בזה כי האיסור על שימוש מסחרי או עסקי במידע חל ביחס לכלל סוגי המידע באתר, לרבות תכנים ופרסומים של צדדים שלישיים שאינם קנינה של הנהלת האתר.
 11. השימוש במידע ו/או הסתמכותו עליו, הנו באחריותו הבלעדית של המשתמש.
  המשתמש מתחייב, להשתמש באתר בהתאם לדרישות כל דין, בכפוף לתנאי השימוש של  האתר כמפורט בתקנון זה, וכן להימנע מפגיעה באתר ו/או בצדדים שלישיים.
  המשתמש מתחייב, שלא לגרום ו/או לתרום במסגרת גלישתו באתר, בהתנהגותו, מעשיו ומחדליו, במישרין ו/או בעקיפין, לפגיעה ו/או להפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, לא לפרסם לשון הרע, לא לפגוע בפרטיות ובצנעת הפרט, לא להפר צו, לא לבצע  פרסום אסור על פי דין, לרבות פרסומים מתוך דיונים בדלתיים סגורות, הפרה של הוראות צנזורה, פגיעה כלשהי בביטחון המדינה או פגיעה בזכויות צדדים שלישיים.
 12. המשתמש מתחייב כי לא יפר הוראות כל דין בקשר עם שימוש או גלישה באתר וכן לא ייעלה ו/או יפרסם באתר כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד ו/או תומך ו/או מסייע בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. למען הסר ספק מובהר כי האיסורים הנ"ל חלים כולם גם ביחס להעלאת קישורים לחומרים ו/או תכנים הפסולים כאמור.
 13. המשתמש מתחייב, שלא לפגוע באתר או במשתמשים אחרים של האתר או ברשת האינטרנט בכלל, ובכלל זה להימנע מכל פגיעה ביכולתם ו/או הכבדה עליה לצרוך שירותים הניתנים וכן להימנע כליל מאיסוף נתונים עליהם. איסור זה כולל גם איסור על משלוח "דואר זבל", מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה או כל ניסיון למסור מידע או להציע שירותים או מוצרים שהמשתמשים ו/או האתר לא אישרו קבלתם.
 14. המשתמש מתחייב, שלא ליטול חלק כלשהו ו/או לתרום או לסייע לפעילות שיתוף קבצים ושלא להשתתף ו/או לתרום להשתתפות בהעברת מידע ו/או הפניה ו/או יצירת קישורים לאתרי אינטרנט מפרים ו/או להפרת זכויות קנייניות של צדדים שלישיים.
 15. המשתמש מתחייב, שלא להשתמש באתר ו/או לפעול באתר בקשר עם הפעולות הבאות: מסירת סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודות גולשים ו/או הטרדת גולשים, התחזות לאחר, עשיית פרסום ו/או קידום מכירות מסחריים, תעמולה פוליטית ו/או קידום מתמודדים ומפלגות בבחירות, שימוש בשפה בוטה ו/או פוגענית, איסוף פרטים על משתמשים אחרים, העתקת פרטים ו/או מודעות מתוך האתר ופרסומם או הצגתם במקום אחר לצרכים מסחריים או באופן שעלול לפגוע בעסקי הנהלת האתר, הצפת האתר בהודעות חוזרות, קידום תכנים מלאכותי, פרסום חומרים שקריים או מטעים, פרסום קישורים ו/או העלאת תכנים מיניים או פורנוגרפיים לאתר ו/או תכנים אשר יפגעו ברגשות גולשים אחרים ו/או אשר צפויים להסב להם נזק.
 16. המשתמש מתחייב להימנע לחלוטין מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתר, לרבות  באמצעים טכנולוגיים, הפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או העתקת ו/או אחזור ו/או כריית מידע, להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באתר לרבות  בתכני הגולשים, תכנים פרסומיים ואחרים, ובכלל זה שלא להתערב בקוד המקור של הנהלת האתר.
 17. מתחייב המשתמש להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לפעילות האתר ו/או הגולשים בהם, לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת "וירוסים", "תולעים" ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, הסגת גבול וכיו"ב.
 18. המשתמש מתחייב ליידע את הנהלת האתר, באופן מידי, על כל אפשרות לפגיעה במשתמשים ו/או בצדדים שלישיים ו/או הפרה קיימת או צפויה של הוראות הדין, עקב ו/או כתוצאה מפעולות המשתמש או פעולות אחרות הידועות לו.
 19. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו הנהלת האתר רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות תקנון זה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות העברת פרטיו לצדדים שלישיים.

הגבלת אחריות :

 1. אתר החברה, לרבות השירותים, המידע ותוכן הגולשים, מוצגים למשתמשים as is. הנהלת החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים לכל שימוש שהמשתמש עושה בהם, בין במישרין בין בעקיפין,  ו/או להסתמכות המשתמש עליהם.
 2. למען הסר ספק מובהר כי פרסומים פיננסיים ו/או עסקיים ו/או כלכליים, ככל שיהיו, אין באמור בהם משום יעוץ ו/או מתן חוות דעת.
 3.  האחריות למלל ו/או לפרסום באתר, מכל מין וסוג שהוא, לרבות אך לא רק, תגובות ו/או תמונות ו/או תכנים ו/או סרטונים ו/או פרטי מידע מכל סוג שהוא ו/או כתבות וכיו"ב, הינה באחריות בלעדית של המשתמשים ולמען הסר ספק לא באחריות האתר ו/או בעליו, וככל שהאתר ו/או בעליו יידרשו ו/או ייתבעו ע"י צד ג' בגין פרסום פוגעני מכל סוג שהוא, המשתמש שהעלה את המלל ו/או הפרסום הנ"ל ישפה ו/או יפצה את האתר ו/או את בעליו, על פי דרישתם הראשונה בכתב, במלוא הסכומים שיידרשו ו/או יתבעו ע"י אותו צד ג' בתוספת הוצאותיהם של בעלי האתר ו/או בעליו לעניין זה)
 4. הנהלת החברה וספקי המידע, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, אינם אחראים להתאמת האתר, לרבות השירותים, המידע ותוכן גולשים, לצרכי ו/או למטרות המשתמש.
 5. הנהלת האתר וספקי המידע פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם על אף האמור ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו אל המשתמש, והמשתמש פוטר בזאת את הנהלת האתר וספקי המידע, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, מכל אחריות ו/או חבות ביחס לכך.
  הנהלת האתר וספקי המידע, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, אינם אחראים לזמינות אתרי החברה, השירותים, המידע ותוכן גולשים, לרבות לצורה, לשלמות, לעדכניות, לדיוק הנתונים, להתאמתם למשתמש בטיבם, אופיים, והיקפם, לליקויים אפשריים, לתוכנו של המידע, לאי התאמת הנתונים שיתקבלו במחשב הנהלת האתר, לנתונים המתקבלים במחשב המשתמש, לאובדן מידע וכיו"ב.
 6. הנהלת האתר וספקי המידע, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר לרבות בשירותים, במידע ובתוכן גולשים ו/או הסתמכות עליו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
 7. האתר ו/או בעליו אינם אחראים להסרת/מחיקת תכנים (תכנים - לרבות אך לא רק, כל פרסום, מלל, תמונה, סרטון, כתבה, תגובה, מידע וכיו"ב - מכל סוג שהוא) שהועלו על ידי משתמשי האתר ובפרט אינם אחראים להסרת/מחיקת תכנים שפורסמו באתר ונמחקו ממנו, אולם נותרו שרירים וקיימים, באופן חלקי ו/או מלא, ישיר ו/או עקיף, ברשת האינטרנט - לרבות במנועי חיפוש באינטרנט וכיו"ב (לדוג': גוגל).
 8. האתר כולל גם קישורים שונים לאתרים אחרים שאינם האתר, בין היתר באמצעות פרסומות ותוכן גולשים, וכוללים פרסומים מאת אתרים, אנשים וגורמים אחרים שאינם האתר (להלן: "תוכן זר"). מובהר כי הנהלת האתר, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לתוכן זר ו/או לכל קישור ו/או פרסום ו/או מידע שלא פורסם על ידי האתר, לרבות התכנים של אתרים אליהם הוצב קישור באתר. כל שימוש בתוכן זר ו/או במידע ממקורות שאינם האתר ו/או הסתמכות עליו יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש בלבד.
 9. הנהלת האתר רשאית לכלול תכנים מסחריים של צדדים שלישיים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות וכיו"ב. המשתמש פוטר בזאת את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לתכנים מסחריים שאינם של הנהלת האתר.
 10. מובהר למשתמש, כי המידע באתר עשוי להתעדכן ו/או להשתנות, מעת לעת, וכי תכנים שהופיעו באתר עשויים להימחק ו/או להשתנות ללא הודעה מוקדמת וללא הסכמת המשתמש, וכי הנהלת האתר, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג, שייגרם במקרה כאמור.
 11. הנהלת האתר אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, והמשתמש פוטר בזאת את הנהלת האתר, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הנוגעת לכך.

התקשרות משתמש עם צדדים שלישיים:

 1. במסגרת השימוש באתר עשוי המשתמש להתקשר עם צד שלישי כלשהו, בין היתר, לצורך קבלת שירותים, לרבות שירותים בתשלום. התקשרות זו של המשתמש עם אותו צד שלישי, גם במקרה שבו השירות קשור לתכני אתר, תעשה אך ורק בין המשתמש לאותו צד שלישי והנהלת האתר לא תהיה צד לה.
 2. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בנוגע לפעילות ו/או שירותים שמשתמש יקבל מצדדים שלישיים כאמור, או ביחס לכל התקשרות בין משתמש לצד שלישי, גם אם השירות או ההתקשרות נוגעים, במישרין או בעקיפין, לפעילות האתר.
 3. הצטרפות לשירות מהווה הסכמה של המשתמש לקבלת דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן: "דיוור ישיר") ולשימוש בפרטיו לשם כך. המשתמש רשאי להורות על ביטול ההרשאה לקבלת דיוור ישיר, בפנייה לשירות הלקוחות ו/או במקום המיועד לכך בהודעה אשר תישלח במסגרת הדיוור הישיר.
 4. המשתמש מסכים ומאשר כי פרטי כתובת/ות הדוא"ל שיימסרו להנהלת האתר על ידו, וכן פרטי זיהוי והתקשרות נוספים ישמשו את הנהלת האתר לצורך דיוור תכנים שונים אל המשתמש מאת האתר ו/או צדדים שלישיים, לרבות דיוור ישיר, ואף שיגור דברי פרסומת שונים. למשתמש תהא נתונה כל העת אפשרות להסיר עצמו מכל אחת מרשימות התפוצה של מסלולי הדיוור השונים, כמפורט על גבי כל הודעת דיוור כאמור, ולא תהא לו כל טענה כלפי החברה בקשר לקבלת דיוור כאמור.

תנאים נוספים:

 1. הנהלת האתר רשאית להפסיק את פעילות האתר באופן זמני ו/או באופן קבוע בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. הנהלת האתר שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש באתר  מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומם של תנאי השימוש המעודכנים באתר הרלוונטי.
 3. המשתמש מודע לכך שהוראות התקנון תתעדכנה מעת לעת, ותחייבנה אותו מרגע עדכונן.
 4. המשתמש  מתחייב לקרוא את התקנון מעת לעת ולפעול על פיו.
 5. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בכל הנוגע לפרסומים ו/או שימוש באתרי החברה  לרבות שירותים הניתנים בקשר עם אתרי החברה, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בענין בהתאם לדיני מדינת ישראל. המשתמש מסכים לכך כי לא תהא תחולה להוראות ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים, ולכן, בכל מקרה, לא יתקיים דיון שיפוטי מחוץ לגבולות מדינת ישראל.
 6. בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 (שישה) חודשים ממועד ביצוע הפרסום או האירוע נשוא פניית המשתמש, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר ונשנה, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. המשתמש מתחייב שלא להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או לפעולתו של המשתמש, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של הנהלת האתר. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.
 7. המשתמש מסכים כי אין לפרש את הניסוחים בתקנון זה באופן מצמצם כנגד הנהלת האתר, וזאת בין היתר לנוכח השינויים התכופים בתחום האינטרנט והסתמכות של הנהלת האתר על תקנון זה. כל זכות שלא הוקנתה במפורש למשתמש שמורה להנהלת האתר.
 8. אם ייקבע כי סעיף כלשהו בתקנון הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר סעיפי התקנון.
 9.  כל ויתור, דחיה, ארכה או הקלה מצד הנהלת החברה כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת החברה ולא ייחשבו כוויתור על זכויותיה על פי התקנון, למעט במקרה של ויתור מפורש, המתייחס ספציפית, בכתב, להוראות התקנון.
 10. תקנון זה יחול לטובת הנהלת האתר והפועלים מטעמה ו/או עבורה. הנהלת האתר רשאית להעביר ו/או להסב את תקנון זה, ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות ממנו, באופן מלא או חלקי, ליחיד, תאגיד או כל גוף משפטי חוקי, לרבות חברת אם, חברת בת, חברה קשורה, על דרך של העברה, מכירה, הקניה, מיזוג, פיצול, איחוד ועוד, ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש.
 11. השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתקנון זה. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי תנאי השימוש באתר ידועים לו וכי הוא מתחייב לפעול על פיהם.
 12. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
  הגלישה והשימוש באתר הנם אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש באתר לפי תקנון זה.

פרטיות וסודיות:

 1. הנהלת האתר תעשה שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש כדי ליידע את המשתמש במוצרים ושירותים העשויים לעניין אותו, לרבות באמצעות דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות.
 2. המשתמש יהיה רשאי לבקש לבטל את שליחת הדיוור הישיר אליו כמפורט לעיל.
 3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תשמור הנהלת האתר בסודיות כל מידע המצוי ברשותה אודות המשתמש, אלא אם כן חויבה היא למסור מידע זה על פי כל דין ו/או במקרים בהם העברת הפרטים לצד שלישי מחויבת לצורך פעילות האתר ו/או מתן השירות ו/או השירותים הנוספים למשתמש ו/או לצורך חיוב המשתמש בגינם ו/או ע"פ הוראת חוק המחייבת את הנהלת האתר למסור מידע לגבי המשתמש לגוף מסוים בין אם ממשלתי ובין אם לאו וזאת כאמור בהתאם להוראת חוק תקפה.
 4. הנהלת האתר עושה כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות נתוני המשתמש וזאת באמצעות שימוש בשיטות אבטחת מידע מקובלות בתעשייה.
 5. על אף נקיטת הפעולות הדרושות לאבטחת המידע ושמירה על סודיות פרטי המשתמש, הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לזליגת ו/או חשיפת מידע אשר תתבצע בשל חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הנמסר על ידי המשתמש במהלך הגלישה באתר ו/או באפליקציה.
 6. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. עדכונים כאלו יפורסמו באתר האינטרנט ויקבלו תוקף מחייב החל ממועד פרסומם.

שינוי תנאי השימוש:

 1. הנהלת האתר רשאית, לשנות את תנאי השימוש או לבטל את חלקם בהתאם להחלטתה הבלעדית ובכל עת. במקרה זה תנאי השימוש שלאחר ביצוע השינוי יחולו על המשתמש 24 שעות לאחר פרסומם באתר האינטרנט ו/או באפליקציה.
 2. לא נתן המשתמש הודעה להנהלת האתר בדבר רצונו להפסיק את התקשרותו עמה, ייחשב הוא כמי אשר מסכים לשינוי בתנאי השימוש.

קניין רוחני:

 1. הזכויות באפליקציה ובאתר האינטרנט לרבות בתכנים המופיעים בהם שייכות להנהלת האתר ו/או לצדדים שלישים אשר נתנו רישיון שימוש להנהלת האתר. האפליקציה ו/או אתר האינטרנט מכילים חומרים ותכנים אשר מוגנים תחת זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וזכויות קניין רוחני נוספות בהתאם לחוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות בהן מדינת ישראל.
 2. חל על המשתמש ו/או על כל אדם אחר איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או לשכפל ו/או להכניס שינויים ו/או למכור ו/או להפיץ ו/או ליצור יצירות נגזרות מהאפליקציה ו/או אתר האינטרנט ו/או חלקים מהם לרבות מהתכנים המופיעים בהם. המשתמש מתחייב שלא להפר את זכויותיהם של צדדים שלישיים ו/או של האתר וכן שלא להפר את תנאי השימוש באתר זה.

שונות

 1. ככל שקיימים תנאים נוספים המפורטים במקור מידע רשמי אחר של האתר ביחס לשירות ו/או לשירותים הנוספים ו/או לכל שירות אחר של האתר, שלא במסגרת מסמך זה, מתווספים אותם תנאים לתנאי השימוש המופיעים במסמך זה ולא גורעים מהם.
 2. ככל שתהיה סתירה בין תנאי השימוש לבין התנאים הנוספים כהגדרתם לעיל, יגברו התנאים המופיעים בתנאי השימוש, אלא אם כן נאמר אחרת ובמפורש.
 3. הנהלת האתר תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש לצד שלישי.
 4. אי מימוש זכויותיו של האתר על פי תנאי השימוש אין משמעו כי הנהלת האתר מוותרת עליהן.
 5. תנאי השימוש יוצגו כל העת על ידי הנהלת האתר, באתר האינטרנט.
 6. הנהלת האתר תהא רשאית להודיע או לעדכן את המשתמש בנושאים שתמצא לנכון באופן המפורט לעיל וככל שלא פורטה הדרך שבה יעודכן המשתמש רשאית הנהלת האתר לבחור בכל דרך סבירה לרבות אך לא רק, הודעת פוש, מסרון, דוא"ל, מכתב, שיחה טלפונית וכיו"ב.
 7. ניתן לפנות לשירות הלקוחות בכל שאלה או בקשת הבהרה בנוגע לשירות ו/או לשירותים הנוספים.
 8. הסכם זה כפוף לדיני מדינת ישראל, לבתי המשפט במחוז תל אביב יפו (לפי סמכותם העניינית) תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת שבין המשתמש לחברה ו/או קשורה להסכם זה.
footer