WhatsApp Chat
שלח בWhatsApp

לקבלת עידכונים במייל: לחץ כאן

מילון מושגים במשכנתאות

אחוזי מימון
סכום הכסף אותו אנו לווים מהבנק ביחס לשווי הנכס אותו אנו רוכשים.
כיום, הבנקים למשכנתאות מעניקים עד 75% משווי נכס ראשון, 70% מימון לנכס יחיד ו- 50% מימון לנכס שני ומעלה.
כמובן שאחוז המימון הניתן ללווה תלוי בשיקולו של הבנק בהתאם ליכולותיו הפיננסיות של הלקוח.

 

אישור עקרוני
מסמך המונפק על ידי הבנק המאשר את בקשתכם לקבלת משכנתא עבור הנכס אותו אתם עתידים לרכוש. האישור, חשוב לציין, איננו מחייב את הבנק אבל הוא הצהרת כוונות משמעותית מבחינתו. כמו כן, האישור מותנה באימות פרטי בקשת ההלוואה ועמידה בכל התנאים הנדרשים מבחינת הבנק ותקף לתקופה של 90 ימים.
מומלץ בחום לא לחתום על חוזה רכישה ללא אישור עקרוני!

 

דו"ח יתרה לסילוק
דו"ח אשר כולל את פרטי הלוואת המשכנתא, כולל תנאי ההלוואה המקוריים על כל סעיפה ומציג את יתרת הסכום שנותר לשלם.
דוח יתרה לסילוק ניתן לקבל מהבנק למשכנתאות ללא עלות ובאמצעותו ניתן לבדוק כדאיות למחזור המשכנתא.

 

הערת אזהרה
הערה הנרשמת בספרי רישום המקרקעין לגבי נכס מקרקעין מסוים על מנת להזהיר את המתעניין בנכס על כך שלנכס זה יש בעלי זכויות נוספים לבעל הזכויות הרשום.
הדבר נועד גם על מנת שלא ייווצר מצב שבו אדם מוכר את הנכס שלו למספר אנשים במקביל.

 

הצמדה למדד המחירים
הצמדה למדד המחירים לצרכן זהו מצב בו הלוואת המשכנתא או חלקה מוצמדות לערכו של המדד ומושפעות מעלייתו או מירידתו.
המדד מתפרסם מדי כל חודש ב-15 לחודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

 

טאבו
לשכת רישום המקרקעין אשר רושמת את זכויותיו של אדם על נכס מסוים. הנכסים בישראל מופיעים בתור גוש חלקה והדירה עצמה רשומה בתור תת חלקה. בהתאם לחוק המקרקעין לכל פרט ניתנת זכות לעיון בפנקסי רישום ולקבל מידע באשר לכל נכס שהו (כרוך בתשלום אגרה(.

 

לוח סילוקין
לוח המפרט את מועדי וסכומי התשלומים העתידיים בהלוואת המשכנתא.
חשיבות הלוח מתבטאת בכך שהלווה יכול לבחון צפי לתשלומים עתידיים ולהתנהגות ההלוואה.

 

מחזור משכנתא
הליך בו ניתן לשנות את תנאי המשכנתא הקיימת. התהליך מתרחש על ידי סילוק המשכנתא הקיימת והעמדת משכנתא חדשה בתנאים חדשים, טובים יותר.
ניתן לדעת אם יש כדאיות במחזור משכנתא קיימת על ידי הליך של אבחון המשכנתא הנוכחית.

 

עמלת פירעון מוקדם
עמלה שהבנק גובה מלווה שמסלק הלוואה או חלק ממנה, במועד מוקדם מזה הנקוב בהסכם ההלוואה. עמלה זו מורכבת ממספר סוגי עמלות:
עמלת תפעול – 60 ₪, עמלה בגין אי הודעה מוקדמת ועמלת הפרשי היוון, כלומר הפרשי ריביות. במידה והריבית במשק נמוכה יותר במועד הפירעון לעומת הריבית הנקובה בהלוואה נאלץ לשלם עמלה זו.

 

עמלת פתיחת תיק
עמלה שהבנק למשכנתאות גובה בעבור פתיחת תיק משכנתא בגובה 0.25% מסכום ההלוואה. ניתן לנהל משא ומתן ולהשיג הנחה על עמלה זו.

 

שמאות 
הערכת שווי הנכס ע"י שמאי מקרקעין, הקובע את מחיר הנכס בהתחשב בפרמטרים רבים כגון: היסטוריית מכירות של בדירה, גודל הדירה, מצב הדירה, קומה ועוד.
הבנקים מחייבים ביצוע שמאות ברכישת דירות יד2 והן בתהליך בניית נכסים.

 

תמהיל משכנתא
הרכב ההלוואה. כלומר, חלוקת סכום ההלוואה לפריסת השנים, סוגי המסלולים, הצמדות וריביות.

 

המאמר באדיבות DNA משכנתאות

 

footer